Author : Matéi Visniec     Translation : Satoko KAWAGUCHI
Director : Sayaka EHARA / Yoshinari ASANO
Composer : Shigeru YAWATA
Scenography : Ichiro TAKADA
Costumeļ¼šZuzanna Piątkowska
Lighting Designer : François Chaffin

【 CAST 】
Mino SHIBAZAKI
Yoriko KUDO

■ Press■ Review