Author : Matéi Visniec     Translation : Satoko KAWAGUCHI
Director : Petru Vutcãrãu / Yoshinari ASANO
Scenography & Costume : Stela Verebceanu
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Sound Designer : Yusuke WATANABE
Stage manager : Takahisa HASEGAWA

【 CAST 】
Yuko SHIRANE
Tomohiko KURIYAMA
Kenichi TANAKA
Satoru TANAKA
Natsuko KIMURA
Yuta SATO
Soko SYA
Ayae INABA
Michiyo NAKAMURA

■ Review