Author : William Shakespeare     Translation : Yuji ODASHIMA
Director : Petru Vutcãrãu / Yoshinari ASANO
Scenography & Costume : Stela Verebceanu
Composer : Marian Starcea
Lighting Designer : Satoru TSUKAMOTO
Sound Designer : Yusuke WATANABE
Stage manager : Takehisa SADA

【 CAST 】
Jun SANO / Kazunori OGATA
Yuko SHIRANE / Ayae INABA
Taichi YANASE
Mino SHIBAZAKI
Munechika SAKAI / Tomohiko KURIYAMA
Kenichi TANAKA / Satoru TANAKA
Soko SYA / Kozo NISHIGAKI
Yuta SATO
Keiji SHIRAISHI
Naoko SHIMIZU