Author : Bertolt Brecht
Translation : Tatsuji IWABUCHI
Script and Director : Yoshinari ASANO
Composer : Paul Dessau
Arrangement and Music Director : Shigeru YAWATA
Scenographer : Ichiro TAKADA
Costume : Zuzanna Piątkowska
Lighting Designer : Satoru TSUKAMOTO

【 CAST 】
Ai SHIBUYA
Tomohiko KURIYAMA
Yoriko KUDO
Taichi YANASE
Mino SHIBAZAKI
Kazunori OGATA
Yuta SATO
Atsuko HOZUMI
Satoru TANAKA
Kenichi TANAKA
Shigeru NAKAMURA
Yuko SHIRANE
Jyun SANO
Ayae INABA
Keiji SHIRAISHI
Natsuko KIMURA
Michiyo NAKAMURA
Akira SAKAMAKI
Soko SYA
Naoko SHIMIZU
Munechika SAKAI
Yumiko TSUJI

Olivier Comte
Nicolas Bilder
Eric Benyamine
(Les Souffleurs commandos poétiques)