Author : Matei Visniec
Translation : Kanta TANISHIMA
Directer : Sayaka EHARA
Scenography : Andra Badulesco
Composer& Sound Designe : Benjamin Coursier
Puppet Designe : Eric Deniaud < Le Collectif Kahraba>
Lighting Operator : Mitsuya SAKANO
Sound Operator : Yusuke WATANABE
Stage manager : Takehisa SADA
Artistic Director : Yoshinari ASANO

【 CAST 】
Yumiko TSUJI
Akira SAKAMAKI
Yuko SHIRANE/Tomohiko KURIYAMA
Ai SHIBUYA/Jyun SANO
Taichi YANASE/Mino SHIBAZAKI/Shigeu NAKAMURA
Ayae INABA/Yuta SATO/Soko SYA
Kazunori OGATA/Munechika SAKAI &……