Author : Isao MATSUKANE
Director : Yoshinari ASANO
Composer : Hitoshi KOMURO
Scenography : Jyunko UEDA
Lighting Designer : Satoru TSUKAMOTO
Sound Designer : Yusuke WATANABE
Stage manager : Takahisa HASEGAWA

【 CAST 】
Yuko SHIRANE / Ayae INABA
Ai SHIBUYA
Natsuko KIMURA / Mino SHIBAZAKI
Munechika SAKAI
Shigeru NAKAMURA
Kazunori OGATA / Taichi YANASE
Yuta SATO / Yoriko KUDO
Atsuko HOZUMI / Naoko SHIMIZU / Michiyo NAKAMURA