Author : Ahmed Madani     Translation : Yukari HORIUCHI
Director : Yoshio WADA
Composer : Shigeru YAWATA
Scenography : Takehisa SADA
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO
Stage manager : Takehisa HASEGAWA

【 CAST 】
Keiji SHIRAISHI
Natsuko KIMURA
Munechika SAKAI