Author : Romain Gary(Emile Ajar)
Adaptation : Xavier Jaillard
Translation : Satoko KAWAGUCHI
Director : Fuminari NAGUMO
Scenography : Ichiro TAKADA
Composer : Shigeru YAWATA
Lighting Designer : Satoru TSUKAMOTO
Sound Designer : Eiichi SANEYOSHI
Stage manager : Takehisa SADA
Costume : Takahisa HASEGAWA
Producer : Harue SATO

Mediation : cEditions Gallimard

【 CAST 】
Keiji SHIRAISHI
Yumiko TSUJI
Munechika SAKAI
Taichi YANASE