Author : Eugène Ionesco
Translation : Teruomi OKUBO
Script and Director : Petru Vutcãrãu
Composer : Marian Starcea
Scenographer : Stela Verebceanu
Lighting Designer : Mitsuya SAKANO

【 CAST 】
Tomohiko KURIYAMA
Mino SHIBAZAKI
Ai SHIBUYA
Jyun SANO
Keiji SHIRAISHI
Atsuko HOZUMI